CZ | EN

Školení

Nabízíme formou otevřených školení vzdělávání v níže uvedených oblastech:

ISO 9001 - systém managementu kvality

Školení obsahuje představení normy ISO 9001, podrobné vysvětlení požadavků normy a způsob jejich plnění. Praktické ukázky a důkladné vysvětlené pojmu "kvalita" v organizaci.

 • Účastníci školení získají podrobný výklad všech požadavků normy ISO 9001. Cílem je, aby každý z účastníku pochopil princip slova „kvalita“ v organizaci, princip požadavků normy a byl schopen tyto požadavky v praxi naplnit. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.

 • V ceně kurzu je obsaženo drobné občerstvení a studijní materiály.

 • Harmonogram: základní seznámení - 1 denní, standardní školení - 2 denní, rozšířená varianta školení.

V případně zájmu o toto školení nás neváhejte kontaktovat ZDE.

ISO 14001 - systém environmentálního managementu

Školení obsahuje představení normy ISO 14001, podrobné vysvětlení požadavků normy a způsob jejich plnění. Praktické ukázky jsou proloženy výkladem právních požadavků v oblasti životního prostředí

 • Školení je určeno organizacím, jejichž zájmem je udržet a zlepšit životní prostředí. Účastníci budou po absolvování kurzu schopni stanovit environmentální aspekty a dopady, sestavit environmentální profil organizace a v praxi naplnit legislativní požadavky týkající se životního prostředí. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.

 • V ceně kurzu je obsaženo drobné občerstvení a studijní materiály.

 • Harmonogram: základní seznámení - 1 denní, standardní školení - 2 denní, rozšířená varianta školení.

V případně zájmu o toto školení nás neváhejte kontaktovat ZDE.

ISO/IEC 27001 – systém managementu bezpečnosti informací

Předmětem školení je představení normy ISO/IEC 27001. Základem je definice informačního aktiva, analýza rizik s praktickými ukázkami hrozeb, slabých míst, zranitelností a rizik. V rámci školení jsou představeny základní postupy a principy systému ISMS podle normy ISO 27001, praktické ukázky řešení požadavků na bezpečnost informací, dokumentace z praxe. Součástí výkladu jsou taktéž právní požadavky týkající se ochrany informací, ochrany osobních údajů apod.

 • Účastníci školení získají obecný přehled o požadavcích normy ISO 27001. Cílem je především představit principy řízení rizik ohrožujících informační aktiva ve společnosti (hardware, software, klíčová data, lidé, prostory atd..). Část školení je věnována ochraně IT prostředků a průpravě pro vytváření vlastních předpisů v rámci ochrany informací. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.

 • V ceně kurzu je obsaženo drobné občerstvení a studijní materiály.

 • Harmonogram: základní seznámení - 1 denní, standardní školení - 2 denní, rozšířená varianta školení.

V případně zájmu o toto školení nás neváhejte kontaktovat ZDE.

ISO 50001 - systém managementu hospodaření s energií

Školení obsahuje představení normy ISO 50001, podrobné vysvětlení požadavků normy a zaměřuje se na řízení hospodaření s energií s cílem snížení nákladů firem a celkových emisí CO2. Školení je proloženo praktickými ukázkami a legislativním výkladem zmiňované problematiky.

 • Školení je určeno organizacím, jejichž zájmem je dosáhnout úspor optimalizací spotřeby energií. Účastníci budou po absolvování kurzu schopni definovat přímou i nepřímou spotřebu výrobních a jiných technologií, navrhnout procesní optimalizaci a koncepčně rozvíjet systém řízení dle ISO 50001. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.

 • V ceně kurzu je obsaženo drobné občerstvení a studijní materiály.

 • Harmonogram: základní seznámení - 1 denní, standardní školení - 2 denní, rozšířená varianta školení.

V případně zájmu o toto školení nás neváhejte kontaktovat ZDE.

ISO 10006 - systém managementu jakosti projektů (projektový management)

Školení představuje normu ISO 10006, věnující se systému managementu jakosti projektů (projektovému managementu), poskytuje návody k implementaci systému jakosti a zaměřuje se především na procesy při řízení projektu, zvyšování jejich kvality a dává tak komplexní pohled na problematiku řízení projektu.

 • Účastníci školení získají podrobný výklad všech požadavků normy ISO 10006. Cílem je, aby každý z účastníku pochopil princip kvalitního řízení projektů v organizaci a byl schopen tyto požadavky v praxi naplnit. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.

 • V ceně kurzu je obsaženo drobné občerstvení a studijní materiály.

 • Harmonogram: základní seznámení - 1 denní, standardní školení - 2 denní, rozšířená varianta školení.

V případně zájmu o toto školení nás neváhejte kontaktovat ZDE.

Školení interních auditorů

Školení představuje základní zásady a principy auditování dle normy ISO 19011. Obsahuje tvorbu a řízení programu auditů, činnosti a pravidla při auditu, způsob dokumentace zjištění z auditu a sestavení zprávy z auditu. Při školení jsou praktickými ukázkami prezentovány způsoby provádění auditů.

 • Školení je určeno organizacím, jejichž cílem je mít mezi zaměstnanci kvalifikované interní auditory. Účastníci obdrží při úspěšném složení testu na konci školení osvědčení interního auditora.

 • V ceně kurzu je obsaženo drobné občerstvení a studijní materiály.

 • Harmonogram: základní seznámení - 1 denní, standardní školení - 2 denní, rozšířená varianta školení.

V případně zájmu o toto školení nás neváhejte kontaktovat ZDE.

Školení pro manažery systémů managementu

Toto školení je zaměřeno na podrobné vysvětlení požadavků modelových norem příslušných systémů managementu a jejich implementaci v organizaci. Dále je zaměřeno na pravomoci a odpovědnosti manažerů systémů managementu.

 • Školení je určeno manažerům managementu v organizacích s implementovaným systémem řízení dle oborových norem ISO / OHSAS. Představuje současný stav v oblasti řízení systémů a managementu aplikace příslušných modelových norem v praxi. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.

 • V ceně kurzu je obsaženo drobné občerstvení a studijní materiály.

 • Harmonogram: základní seznámení - 1 denní, standardní školení - 2 denní, rozšířená varianta školení.

V případně zájmu o toto školení nás neváhejte kontaktovat ZDE.

Měkké a manažerské dovednosti (soft skills)

Dovolte nám pozvat Vás na naše semináře v oblastech:

 • Manažerské dovednosti
 • Obchodní dovednosti
 • Vedení porad
 • Asertivita -praktické použití
 • Jak řídit svůj tým - základy týmové práce
 • Jak motivovat pracovníky
 • Jak řešit efektivně konflikty a krizové situace
 • Vedení a leadership
 • Vedení projektových týmů
 • Jak správně řídit personální proces
 • Jak zlepšit komunikaci ve firmě
 • Jak profesionálně prezentovat
 • Vedení prodejního rozhovoru
 • Řeč těla
 • Základy telefonické komunikace
 • Efektivní delegování
 • Time management
 • Firemní kultura
 • Firemní komunikace a její rozvoj
 • Vedení projektových týmů

Pokud máte zájem dozvědět se více o aktuálních termínech seminářů, neváhejte nás prosím kontaktovat

Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

ISO/TS 16949 - systém managementu kvality v automobilovém průmyslu

Školení úvodem představuje současný stav norem a předpisů v oblasti automobilového průmyslu. Dále se věnuje výkladu nových požadavků ISO 9001 a ISO/TS 16949, připomenutí častých neshod, konkrétních oborových specifik.

 • Školení  pracovníci získají přehled nad aktuálními verzemi norem a předpisů v oblasti automobilového průmyslu (ISO/TS, VDA a dalšími souvisejícími normami a předpisy), seznámí se s procesní orientací, se zkušenostmi z aplikace požadavků ISO/TS 16949 a s doplňujícími informacemi o IATF. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.

 • V ceně kurzu je obsaženo drobné občerstvení a studijní materiály.

 • Harmonogram: základní seznámení - 1 denní, standardní školení - 2 denní, rozšířená varianta školení.

V případně zájmu o toto školení nás neváhejte kontaktovat ZDE.

Štíhlá výroba

Obsahem školení jsou následující témata: 

  1. Štíhlá výroba, její význam, jednotliví činitelé výroby.
  2. Cíle a hodnocení štíhlé výroby, ekonomický pohled na štíhlou výrobu.
  3. Zajištění štíhlé výroby lidmi, materiálem, stroji.
  4. Vzájemná vazba jednotlivých výrobních útvarů.
  5. Kriteria optimality pro štíhlou výrobu.
  6. Zkracování průběžné doby výroby.
  7. atd..
 • Účastníci školení získají podrobný výklad témat jako jsou "Metodika 5S, Metodika 5 Proč, Andon, Balancování výrobních kapacit, FMEA, Just in time, Kanban, Poka Yoke, atd..". Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.

 • V ceně kurzu je obsaženo drobné občerstvení a studijní materiály.

 • Harmonogram: základní seznámení - 1 denní, standardní školení - 2 denní, rozšířená varianta školení.

V případně zájmu o toto školení nás neváhejte kontaktovat ZDE.

PO - požární ochrana

Cílem školení je seznámit účastníky s platnou právní úpravou v oblasti požární ochrany, povinnostmi zaměstnavatelů a vedoucích zaměstnanců, právy a povinnostmi zaměstnanců a jejich zástupců.

 • Absolventi získají znalosti o praktické aplikace legislativy v oblasti PO - požární ochrany a v oblastech souvisejících, které využijí při své pracovní činnosti. Účastníci obdrží při úspěšném složení testu na konci školení osvědčení.

 • V ceně kurzu je obsaženo drobné občerstvení a studijní materiály.

 • Harmonogram: základní seznámení - 0,5 denní, standardní školení - 1 denní, rozšířená varianta školení.

V případně zájmu o toto školení nás neváhejte kontaktovat ZDE.

HACCP - systém kritických bodů

Cílem školení je seznámení účastníků s požadavky legislativy na systém HACCP, tzv. systém analýzy a kontroly kritických bodů (Hazard analysis and critical control points); vysvětlit základní pojmy a souvislosti v oblasti nakládání s potravinami, ať už se jedná o skladování, dopravu nebo samotnou výrobu a úpravu potravin; popsat systémový přístup k prevenci, identifikaci nebezpečí, hodnocení  a eliminaci rizik a případných následných opatření, která zajišťují bezpečnost potravin.

 • Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.

 • V ceně kurzu je obsaženo drobné občerstvení a studijní materiály.

 • Harmonogram: základní seznámení - 0,5 denní, standardní školení - 1 denní, rozšířená varianta školení.

V případně zájmu o toto školení nás neváhejte kontaktovat ZDE.

Podniková ekologie

Cílem školení je základní orientace v environmentální legislativě, se zaměřením zejména na oblasti ochrany vod, ochrany ovzduší, nakládání s odpady a obaly, nakládání s chemickými látkami, prevence závažných havárií, ekologické újmy, integrované prevence, IRZ, ISPOP. V rámci každé části je proveden výklad povinností vyplývající z dané legislativy a praktický výcvik jejich plnění (vedení provozních evidencí, hlášení, žádosti, kategorizace zdrojů, odpadů a další).

 • Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.

 • V ceně kurzu je obsaženo drobné občerstvení a studijní materiály.

 • Harmonogram: základní seznámení - 1 denní, standardní školení - 2 denní, rozšířená varianta školení.

V případně zájmu o toto školení nás neváhejte kontaktovat ZDE.

ISO 13485 - zdravotnické prostředky - systém managementu jakosti

Cílem školení je získat přehled o specifických požadavcích v řízení systému managementu v oblasti zdravotnických prostředků a vysvětlit návaznost na systém řízení kvality dle ISO 9001. Školení je určeno organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice pro zdravotnické prostředky a ostatním organizacím zapojeným do procesů uvádění zdravotních prostředků na trh.

 • Účastníci obdrží při úspěšném složení testu na konci školení osvědčení.

 • V ceně kurzu je obsaženo drobné občerstvení a studijní materiály.

 • Harmonogram: základní seznámení - 0,5 denní, standardní školení - 1 denní, rozšířená varianta školení.

V případně zájmu o toto školení nás neváhejte kontaktovat ZDE.

Kontaktujte nás

TELEFON: 734 261 028
EMAIL: INFO@PRO-CERT.CZ

Rybná 678/9
110 00 PRAHA 1

Poptávka
 
2003-2018 © pro-cert.cz Všechna práva vyhrazena.
Tvorba www: dazmedia.cz
Prohlédněte si web
O násKontakty
CertifikaceNaše postupy
ŠkoleníKe stažení