CZ | EN

Naše postupy

Cílem certifikačního auditu je ověřit implementaci systému managementu dle příslušných norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 / ISO 45001 a ISO/IEC 27001. Standardně je rozdělen do dvou samostatných stupňů, mezi kterými nesmí uběhnout delší doba než 90 dní. I. stupeň obnáší prostudování základní interní dokumentace a s ohledem na rozsah případně prověření základních skutečností na místě u klienta. Během II. stupně jsou prověřeny postupy na určených provozech u klienta.

1. Poptávka na certifikaci

Certifikační proces začíná poptávkou klienta u certifikačního orgánu. Klient může za tímto účelem vyplnit interaktivní formulář ZDE nebo může vznést svůj požadavek prostřednictvím uvedených telefonických kontaktů či emailu. Poptávka obsahuje základní identifikační údaje o klientovi a informace týkající se rozsahu činností, které chce klient posoudit a certifikovat, včetně uvedení kontaktní osoby. Na základě této poptávky a případného dalšího rozhovoru certifikační orgán vypracuje cenovou nabídku, která je zaslána na uvedený kontakt.

2. Žádost o certifikaci

V případě, že klient souhlasí s nabídkou, vyplní Žádost o certifikaci včetně příslušných dotazníků (vždy podle toho, jaký systém managementu bude předmětem auditu). Vyplněnou žádost včetně všech příloh je třeba doručit certifikačnímu orgánu jednou z těchto cest:

 • poštou na adresu PRO-CERT s.r.o., Rybná 678/9, 110 00 Praha 1,
 • předat osobně jeho zástupcům.

Žádost spolu s dotazníky bude následně přezkoumána co do úplnosti a správnosti vedoucím certifikačního orgánu, případě zjištění věcných nebo formálních nedostatků bude vrácena žadateli k dopracování.

3. Registrace žádosti

Po splnění všech náležitostí je žádost zaregistrována. O registraci žádosti je žadatel písemně (formou emailu, dopisu nebo faxu) informován do 10-ti dnů ode dne registrace.

4. Uzavření smlouvy o dílo

V návaznosti na termín "připravenosti k posuzování", který navrhuje žadatel v rámci žádosti o certifikaci, zařadí vedoucí certifikačního orgánu žadatele do programu certifikace. V rámci tohoto programu a s přihlédnutím k připravenosti žadatele je vyzván k předložení aktuální dokumentace systému managementu (zejména Příručka, Politika a další povinně dokumentované postupy). Současně je mu zaslán návrh smlouvy o dílo a návrh osoby vedoucího auditora. Osoba vedoucího auditora musí být klientem odsouhlasena před zahájením certifikačního auditu. Na základě uzavřené smlouvy o dílo je možno zahájit vlastní certifikační řízení (viz následující body).

5. Příprava klienta před certifikací

Auditoři PRO-CERT očekávají, že organizace, která se přihlásí k certifikačnímu auditu, má plně implementovanou politiku systému managementu, cíle, plánování na úrovni vrcholového vedení vedoucího k dosažení cílů, interních auditů a přezkoumání systému managementu vrcholovým vedením. Předpokládáme, že zavedený systém je prokazatelný pomocí záznamů za dostatečně dlouhé období, podle charakteru činnosti.

Očekává se, že organizace připravená k certifikačnímu auditu:

 • identifikovala procesy a jejich cíle a shledala, že jím bude pokryt navržený rozsah certifikace systému

 • identifikovala environmentální aspekty svých činností, výrobků a služeb (pouze pro EMS)

 • identifikovala nebezpečí a vyhodnotila rizika spojená s jejími činnostmi, výrobky a službami (pouze pro SMBOZP)

 • identifikovala a má přístup k aplikovatelným právním a jiným požadavkům, které se vztahují k jejím činnostem a produktům

 • má systém managementu navržený a implementovaný tak, že naplní politiku systému managementu, splní požadavky zákazníků a aplikovatelné právní a jiné požadavky a bude odpovídat požadavkům mezinárodní systémové normy

 • má k dispozici důkazy o závazku vrcholového vedení a jeho porozumění požadavkům příslušné normy

 • má interní audity a přezkoumání systému managementu odpovídající požadavkům příslušné normy

 • má dokumentaci systému managementu vypracovánu v souladu s požadavky příslušné normy

 • má systém managementu, který přiměřeně definuje prostředky, kterými se dosahuje trvalého zlepšování, např. jsou stanoveny cíle, jsou realizovány projekty pro zlepšení a cílové hodnoty

Vždy je však nutné prokázat, že dosahování zlepšení je monitorováno a měřeno.

6. Průběh certifikačního auditu

I. stupeň certifikačního auditu
Hlavním cílem prvního stupně certifikačního auditu je:

 • seznámit se s rozsahem činností certifikované společnosti, výrobou či poskytovanou službou
 • porovnat koncepci a dokumentaci systému managementu s požadavky normy při zohlednění navrhovaného rozsahu certifikace
 • vypracovat detailní program pro II. etapu
 • vypracovat zprávu pro klienta
 • ověřit navrhovaný rozsah certifikace, aplikovatelné výjimky, klíčové procesy

II. stupeň certifikačního auditu
Hlavním cílem druhého stupně certifikačního auditu je:

 • ověřit implementaci systému managementu, který je vytvořen
 • ověřit důkazy o plnění závazku vrcholového vedení, jeho orientaci na zákazníka a zajištění přiměřených zdrojů
 • ověřit, že systém managementu odpovídá požadavkům příslušné normy, politice systému managementu a právním a jiným požadavkům
 • ověřit funkčnost systému neustálého zlepšování
7. Zpráva z auditu

Zprávy z auditu I. a II. stupně se připravují podle směrnic PRO-CERT, tj. prostřednictvím stanovených formulářů. Ve zprávě z auditu jsou uvedena zjištění z auditu a jejich klasifikace. Jejich definice jsou uvedeny ve směrnicích certifikační společnosti a jsou vysvětleny při auditu vedoucím auditorem.

Jednání, audit a zpráva z auditu jsou v českém jazyce, pokud není předem písemně dohodnuto jinak.

8. Závěry z auditu

V případě, že při II. stupni auditu nebude vystavena žádná neshoda, vydá vedoucí auditor doporučení na vystavení certifikátu.

V případě, že bude vystavena neshoda „kategorie I.“ (systémová), vedoucí auditor nemůže vystavit doporučení pro vystavení certifikátu, dokud nebude ověřena efektivnost opatření k nápravě, které musí být přijato maximálně ve lhůtě tří měsíců od posledního dne návštěvy. Ověření efektivnosti opatření proběhne buď u klienta, nebo v určitých specifických případech postačí vyhodnocení zaslaných podkladů vedoucím auditorem v kanceláři certifikačního orgánu. V případě, že budou nápravná opatření shledána efektivní, bude vydáno doporučení na vystavení certifikátu.

V případě vystavení neshody „kategorie II.“ (méně závažná) auditorský tým doporučí vystavení certifikátu po předložení návrhu nápravného opatření a případném akčním plánu pro jeho implementaci. Ověřit efektivnost přijatého opatření je nutné provést nejpozději při prvním následném řádném auditu (tzv. dozorový audit).

Zjištění jiného stupně než výše uvedených nemá vliv na doporučení k vystavení certifikátu.

9. Vystavení certifikátu

Následně poté, co auditorský tým předá dokumentaci z auditu a doporučení k vydání certifikátu, bude v kanceláři PRO-CERT provedeno nezávislé přezkoumání dokumentace z auditu, aby se potvrdilo, že při provádění auditu byla dodržena všechna pravidla stanovená akreditacemi a interními směrnicemi certifikačního orgánu. Bude-li shledán soulad s veškerými závaznými postupy, je možno vystavit klientovi certifikát. V této fázi kancelář PRO-CERT vystaví fakturu za provedené služby a doručí klientovi. Certifikát spolu s certifikační značkou (v elektronické podobě) bude klientovi vystaven a zaslán neprodleně po přijetí platby na účet PRO-CERT.

Kontaktujte nás

TELEFON: 734 261 028
EMAIL: INFO@PRO-CERT.CZ

Rybná 678/9
110 00 PRAHA 1

Poptávka
 
2003-2018 © pro-cert.cz Všechna práva vyhrazena.
Tvorba www: dazmedia.cz
Prohlédněte si web
O násKontakty
CertifikaceNaše postupy
ŠkoleníKe stažení