CZ | EN

Nezávislé prověřování, inspekce, analýzy

Nabízíme Vám nezávislá prověření v nejrůznějších oblastech:

Nezávislé prověření stavu plnění právních požadavků v oblasti požární ochrany (PO)

Pro klienty nabízíme komplexní prověrku plnění právních požadavků v oblasti PO se zaměřením zejména:

 • na kontrolu pracovišť (požární značení, průchodnost únikových cest a východů, vybavení pracovišť věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními,….)

 • na kontrolu dokumentace (směrnice na zajištění PO, začlenění do kategorie činností dle požárního nebezpečí, požární poplachové směrnice, požární řády, evakuační plány, jmenování odpovědných pracovníků, tematické plány školení a odborné přípravy, formuláře,…)

 • na kontrolu záznamů (požární kniha, preventivní prohlídky pracovišť, revizní zprávy věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, návody na obsluhu, školení a odborná příprava,…..)

Pro nezávaznou nabídku nás prosím kontaktujte ZDE.

Přínos pro Vás:

 • omezování výskytu příčin požárů a tím zavedení účinné prevence

 • předcházení sankcím ze strany příslušných orgánů státního požárního dozoru

Nezávislé prověření stavu plnění právních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí (OŽP)

Pro klienty nabízíme komplexní prověrku plnění právních požadavků v oblasti OŽP se zaměřením zejména na složky:

‒     ochrana přírody a krajiny

‒     ochrana vod a půdy

‒     ochrana ovzduší

‒     nakládání s odpady

‒     nakládání s obaly

‒     nakládání s chemickými látkami a směsmi

‒     havarijní připravenost

‒     hodnocení rizik ekologické újmy

Pro nezávaznou nabídku nás prosím kontaktujte ZDE.

Přínos pro Vás:

 • předcházení a omezování znečišťování životního prostředí

 • eliminace možného vzniku havarijních situací a havarijní připravenost

 • předcházení sankcím ze strany příslušných správních orgánů (Česká inspekce životního prostředí)

 

Zpracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov

Pro klienty nabízíme zajištění povinností stanovených zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, tzn. zpracování průkazů energetické náročnosti budov a případně zpracování energetických auditů.

Průkaz energetické náročnosti budovy neboli energetický průkaz obsahuje informace o energetické náročnosti budovy stanovené výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardním užívání. Zároveň Vám zpracujeme podle nového vzoru i vyjádření hodnot pro obálku budovy neboli energetický štítek.

V případech stanovených prováděcím předpisem k zákonu o hospodaření s energií Vám rovněž zpracujeme energetický audit a zajistíme další případné povinnosti (ohlášení ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,….)

Pro nezávaznou nabídku nás prosím kontaktujte ZDE.

Přínos pro Vás:

 • zpracování povinné dokumentace při kolaudacích nových budov, při prodeji, převodu či pronájmu stávajících budov nebo jejich částí

 • předcházení sankcím ze strany příslušných správních orgánů (Státní energetická inspekce)

Výrobní audit se zaměřením na optimalizaci a racionalizaci výrobních procesů

Pro klienty nabízíme komplexní prověrku výrobních procesů se zaměřením na:

 • efektivní a optimalizované uspořádání výrobních procesů

 • vhodné organizační uspořádáni jednotlivých složek organizace s důrazem na flexibilitu při řešení organizačních změn

 • personální obsazení jednotlivých pozic, nastavení kvalifikačních požadavků, zastupitelnosti, motivačního systému, transparentních pravidel osobnostního rozvoje apod.

 • výkon a stupeň automatizace ve výrobě

 • využití IT technologií včetně jejich nastavení, parametrizace, automatizace atd..

 • výkon a kvalitu dodavatelů materiálu a služeb s důrazem na stanovení a plnění kvalitativních parametrů

Pro nezávaznou nabídku nás prosím kontaktujte ZDE.

Přínos pro Vás – výstupem ze Zpráva z auditu obsahující zadání pro:

 • racionalizaci a optimalizaci výrobních procesů

 • zavedení systému řízení ve všech složkách výroby, počínaje personálními zdroji přes infrastrukturu až po tlak na kvalitu dodavatelů materiálu/služeb

 • přípravu systému řízení výroby a zdrojů pro rozvoj společnosti 

 

Procesní audit

Nabízíme Vám provedení procesního auditu zaměřeného na identifikaci rezerv ve výkonnosti Vašich procesů. Kvalitně provedený procesní audit Vám na základě identifikace slabých míst umožní:

 • zvýšení produktivity práce díky optimalizace jednotlivých procesů v organizaci (ať už výrobních, logistických, administrativních atd..)

 • zajištění optimálního výkonu Vašich zaměstnanců s ohledem na „úzká hrdla“ jednotlivých procesů

 • efektivnější plánování využívání infrastruktury a dalších zdrojů

 • přesnější plánování ve všech složkách společnosti

Pro nezávaznou nabídku nás prosím kontaktujte ZDE.

Přínos pro Vás:

 • analýza procesů v organizaci

 • sestavení vrcholového procesního schéma a návrh optimalizace / re-engineeringu jednotlivých procesů

 • zhodnocení procesů z hlediska jejich účelnosti, výkonnosti, efektivity

 • identifikace slabých míst organizace

 • následná optimalizace vedoucí ke zlepšení fungování organizace

Personální audit

Potřebujete se dozvědět více o svých zaměstnancích? Máte správné pracovníky na správných pozicích? Máte korektně nastaveny kvalifikační požadavky? Chystáte se propouštět či naopak nabírat další pracovníky do firmy? V rámci personálního auditu Vám rádi pomůžeme:

 • identifikovat slabá místa v řízení lidských zdrojů

 • správně definovat kvalifikační požadavky na jednotlivé pozice

 • rozčlenit stávající pracovníky na vyhovující / průměrní / nevyhovující

 • určit klíčové zaměstnance

 • určit zaměstnance, které byste měli propustit jako první a proč

 • zjistit pravdivé vytížení Vašich zaměstnanců během pracovní doby

Pro nezávaznou nabídku nás prosím kontaktujte ZDE.

Přínosem personálního auditu pro Vás může také být:

 • vytvoření jasně definovaných popisů pracovních míst, mapujících jednotlivé povinnosti, pravomoci a odpovědnosti jednotlivých pozic

 • návrh mzdového systému, který bude reflektovat náročnost, odpovědnost a složitost dané práce

 • vytvoření hodnotícího systému, ze kterého vyplynou kariérní a rozvojové plány pro jednotlivé zaměstnance

 • vytvoření motivačního programu dle zadání a možností společnosti

Certifikace AEO

Pomůžeme Vám se získáním certifikace AEO (Authorised Economic Operator; oprávněný ekonomický subjekt) kterou udělují orgány Evropské unie. Díky tomu můžete využívat zjednodušených celních postupů i bezpečnostních celních kontrol. Certifikátem AEO garantujete, že Vaše služby odpovídají evropským bezpečnostním standardům.

Pro nezávaznou nabídku nás prosím kontaktujte ZDE.

Proč mít Certifikaci AEO?

 • Zboží přepravované, dovážené či vyvážené držiteli certifikace AEO bude přednostně odbavováno, méně často kontrolováno, a pokud dojde ke kontrole celními orgány, tak bude kontrola velmi rychlá, aby jim a jejich obchodním partnerům nezpůsobila žádné problémy. Naopak zboží ostatních necertifikovaných subjektů bude o to častěji předmětem kontrol. Tyto subjekty tak musí počítat se zdržením a rovněž zdražením vývozních nebo dovozních operací. V horším případě i s nedodržením termínu dodání zboží zákazníkům.

 • Novelizované celní předpisy Evropské unie mění přístup celních orgánů zemí EU v oblasti bezpečnosti mezinárodního obchodu. Díky jejich zavedení dochází ke zpřísnění fyzických kontrol zboží, jež se dováží nebo vyváží z EU. To vede ke zpomalení obchodních ale i dopravních operací. Aby se minimalizoval dopad těchto nových celních opatření byl zaveden institut Oprávněného ekonomického subjektu – AEO (Authorised Economic Operator).

 • Osvědčení AEO je udělováno spolehlivým, celní problematiku znalým a finančně stabilním hospodářským subjektům, které skýtají nejenom Celní správě ČR, ale i ostatním celním správám členských států EU určité záruky. Z toho plynou výhody pro držitele osvědčení AEO a samozřejmě i pro jejich zákazníky. Evropská unie v této oblasti úzce spolupracuje s ostatními zeměmi, jako jsou Spojené státy, Japonsko, Čína nebo země patřící do sdružení EFTA (Evropské sdružení volného obchodu).

 

Kontaktujte nás

TELEFON: 734 261 028
EMAIL: INFO@PRO-CERT.CZ

TŘEBOHOSTICKÁ 2283/2
100 00 PRAHA 10

Poptávka
 
2003-2018 © pro-cert.cz Všechna práva vyhrazena.
Tvorba www: dazmedia.cz
Prohlédněte si web
O násKontakty
CertifikaceNaše postupy
ŠkoleníKe stažení